Laat de natuur haar gang gaan!

Dat behalve uilen ook andere holenbroeders gebruik maken van uilenkasten is een feit. En dat het wel eens uitdraait op een conflict tussen uilen en andere soorten – bijvoorbeeld kauwen of duiven-  is ook bekend. We noemen dat fenomeen ook wel nestplaatsconcurrentie.

Voor sommige uilenbeschermers maar ook erfbewoners is een ‘gekraakte’ kast een doorn in het oog want de uilenkast is er voor de uilen is dan de gedachte. Uilenbeschermers krijgen wel eens de vraag om kauwen uit de kast te halen, en soms treffen beschermers wel eens kauwen aan die opgehangen zijn onder de uilenkast als afschrikmiddel. Het opzettelijk verstoren van nesten, laat staan het doden van dieren is absoluut niet toegestaan. De wet Natuurbescherming  is hier heel duidelijk in en laat er geen twijfel over bestaan dat ook deze dieren net als uilen zijn beschermd.

Daarnaast moet men bedenken dat elke soort een eigen plek en overlevingsstrategie  in neemt in de ecologie. Kennis en inzicht in de ecologie van soorten staat aan de basis van elke bescherming. De natuur haar gang laten gaan is dan ook het devies. Een sterke uil wint de strijd vaak wel. Mocht een uil ‘zijn’ kast toch kwijt raken aan een ander dan zij het zo. De bescherming van nesten gaat feitelijk nog iets verder want voor een controlebezoek van een persoon aan een nest(kast) heeft men een ontheffing nodig.  Deze ontheffing is vastgelegd in registratiebewijzen voor vrijwilligers en onderzoekers aan nesten.

Bescherming van de natuur en nesten in het bijzonder begint met kennis van de ecologie van soorten. Alle soorten dus, ook de algemene en de nestplaatsconcurrenten van uilen. Omdat de strijd gaat om een beschikbare nestplaats kan het helpen door op een erf ook nestkasten te plaatsen waar de andere soorten gebruik van maken.

 

Groet Mark Sloendregt